Yarışma Kategorileri

lkokul, Ortaokul, Lise yetişkinlerdir.
ŞARTNAME >>

ULUSLARARASI EĞİTİMCİLER DERNEĞİ (ULUED)

1. Kayıtlar; www.aydinlikyarinlara.com adresinden yapılacaktır.
2. Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışması, gönüllülük esasına dayalı olarak düzenlenecektir.
3. Öğrenciler, sınava online olarak www.aydinlikyarinlara.com adresinden gireceklerdir. Yarışma sonuçları da bu adresten duyurulacaktır.
4. İlkokullar için sınav tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 13.00
5. Ortaokullar için sınav tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 16.00
6. Liseler için sınav tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar günü saat 13.00
7. Yetişkinler için sınav tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar günü saat 19.00
8. Sınava zamanında girip cevapları en kısa sürede göndermek esastır. Buna göre aynı puanı alan öğrenciler olursa, sınavını önce bitiren öğrenci sıralamada öne geçer. Misal: 13.40’ta sınavı bitirip en yüksek puanı alan öğrenci ile 13.50’de bitirip aynı puanı alan bir öğrenci karşılaştırıldığında 13.40’ta bitiren öğrenci birinci, 13.50’de bitiren öğrenci ise, ikinci kabul edilir. Bunlara rağmen aynı puanı alıp aynı zaman diliminde (saniye ve saliselere bakılacaktır) gönderip dereceye giren öğrenciler olursa sadece onlar için ek sınav yapılacaktır.
9. Sorular çoktan seçmeli olacaktır.
10. İlkokulda sorular 3 şıklı, ortaokulda 4 şıklı, lise ve yetişkinlerde 5 şıklı olacaktır.
11. Süre 50 dakikadır. (Sisteme geç giren öğrencilere ek süre verilmeyecektir.)
12. 40 soru sorulacaktır. 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Her soru 2,5 puan değerinde olup öğrencinin verdiği her yanlış cevap için doğru toplam puanından 0,50 puan eksilecektir.
13. Engelli bireylerin etkinliğe katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde faydalanmalarını sağlamak amacı ile öğrenci kayıtlarında öğrencinin engel durumu öğrenilecektir.
Görme engelli yarışmacılarımız için kitaplarımız, seslendirilerek yarışma sitesine yüklenmiştir. Kitapları sesli olarak dinleyebilirler. Görme engelli yarışmacılar için velileri, sınav esnasında soruları okuyarak destek verebilirler.

14. Sorular ve cevapları 30 martta www.aydinlikyarinlara.com adresinden yayınlanacaktır.
Yarışma ile ilgili itirazların e-posta yolu ile [email protected] adresinden 30 Mart ile 12 Nisan tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. Gelen itirazlar 12 -22 Nisan tarihleri arasında değerlendirilecektir. İtirazlara e-posta yolu ile cevap verilecektir.
15. Sınav sonuçları 25/12/2022 tarihinde www.aydinlikyarinlara.com adresinden ilan edilecektir.
16. Burada belirtilmeyen durumlarda Milli Eğitim Bakanlığının izni, bilgisi ve onayı dahilinde alınacak kararlar geçerli olacaktır.
17. Veli İzin Onayı: Veli, kayıt esnasında aşağıdaki metni okuyup onayladıktan sonra kayıt yapabilecektir.
Veli İzin Onayı: Uluslararası Eğitimciler Derneği (ULUED) tarafından düzenlenen Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışması’na, kayıt formunda bilgileri yazılı olan çocuğumun katılımcı olmasına izin veriyorum.
18. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları hususunda kendi beyanları esas alınacak olup yarışmayı kazandıkları takdirde bilgilerini ibraz etmeleri istenecektir.
19. Yarışma ile ilgili bilgiler yarışmacılara SMS yolu ile bildirilecektir. Her hâlükârda yarışma ile ilgili gelişmeleri yarışma sitesinden takip etmek, yarışmacının sorumluluğundadır.
20. Derneğimizden kaynaklanmayan internet ve elektrik kesintisi gibi durumlardan derneğimiz sorumlu değildir.
21. Yarışmacılar, kayıt esnasında aşağıdaki Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili aydınlatma metnini okuyup ve açık rıza onayını verdikten sonra kaydolabilirler.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE BİLGİLENDİRME FORMU
VERİ SORUMLUSUNUN
ADI: Uluslararası Eğitimciler Derneği (ULUED)
ADRESİ: Eyüp Sultan Mah. Tabaklı Sok. No:2/7 Sancaktepe/ İSTANBUL
VERGİ NUMARASI: 8900234316

İZİN KONUSU:
Uluslararası Eğitimciler Derneği (ULUED) (“Dernek”), faaliyetleri dâhilinde kişisel verilerinizin işlenmesinde, başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuatlara uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.
Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Derneğimiz ile Derneğimiz tarafından organize edilen “Aydınlık Yarınlara Yarışması” kapsamında “Katılımcı” sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun şekilde, yarışma amacına uygun olarak, yarışma süresince aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenecek, yarışma bitiminde silinecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Bu yarışmada, aşağıda yer alan kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir:
Kimlik verisi: Adı, soyadı, cinsiyet ve doğum tarihini içeren kimlik bilgileriniz; yarışma başvurunuzun değerlendirilmesi ve yarışmaya kaydınızın gerçekleştirilmesi amaçlarıyla,
İletişim verisi: Veliye ait cep telefonu numarasından ve e-posta adresinizden (isteğe bağlı) ibaret iletişim bilginiz; yarışma süreçleri ile ilgili gelişmeleri ve duyuruları paylaşmak, derece elde edilmesi halinde ödül süreçlerinin yürütülmesini sağlamak ve ileride gerçekleştirilecek olan Aydınlık Yarınlara yarışmaları hakkında bilgilendirme yapmak amaçlarıyla,
Sınav verisi: Doğru yanlış soru bilgileri ve sınav sonuç bilgileri, sınavın değerlendirilmesi amacıyla,
Engel durumu: Engel durumunu öğrenerek, engelli bireylerin yarışmaya katılım durumlarını görmek ve daha çok yardımcı olmak amacıyla,
Diğer: Okuduğu okulun ili, ilçesi ve okulun ismi bilgileri; sınavın düzenlenmesi ve ödül süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ
Derneğimiz tarafından işlenen kişisel veriler söz konusu işleme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel veriler imha edilecektir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kanun’un 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Söz konusu Kanunun "İlgili kişinin hakları"nı düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe" göre Uluslararası Eğitimciler Derneği’nin Eyüp Sultan Mah. Tabaklı Sok. No:2/7 Sancaktepe / İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Aktarımı
Yarışmacılara ait kişisel veriler, üçüncü kişi ve kurumlar ile paylaşılmamaktadır.

ONAY:
Yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.
Yarışmacılar, buna onay vermek suretiyle kaydolabileceklerdir.

3. Sınav Hakkında Bilgi Alabilir miyim?

Sınav belirlenen tarih ve koşullarda www.aydinlikyarinlara.com internet sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. Sınav sonucunda puan ve sıralamalar belirlenecektir. Sınava katılacak yarışmacılar, interneti olan herhangi bir bilgisayar, tablet PC veya akıllı telefondan yarışmaya katılabilecektir.

4. Yarışmada kitap haricinde soru sorulacak mı?

Yarışmada kitap haricinde herhangi bir soru sorulmayacaktır. Bütün sorular kitaptan olacaktır.

KİTAP

1. Yarışmada hangi kitaplardan sorumluyuz?


İlkokul: Abdullah’ın Not Defteri
Ortaokul: Her şey O’nu Gösteriyor
Lise: İnanıyorum; Çünkü
Yetişkin: Delilleriyle İman Esasları2. Kitapları nereden temin edebilirim?
Kitapları yarışma komisyonunun belirlediği il ve ilçe temsilcilerinden (Kitap temin noktaları linki gelecek) veya https://www.hayrat.com.tr/ internet adresinden temin edebilirsiniz.ÖDÜL
1. Ödüller nelerdir?


A) ÖĞRENCİ ÖDÜLLERİ

İlkokul Ödülleri
Derece Ödülleri
1.ye Yarım Altın
2.ye Çeyrek Altın
3.ye Çeyrek Altın
4.lere Gram Altın
5.lere Gram Altın
6-10.lara 500 TL
11-30.lara 250 TL Alışveriş Çeki
31-50.lere İsme Özel Hediye Seti

İsme Özel Hediye Seti

İsme özel hediye seti içerisinde yer alan hediyeler şunlardır:
a. İsme Özel Kalem
b. İsme Özel Ajanda
c. İsme Özel Anahtarlık

Ortaokul Ödülleri
Derece Ödülleri

1.ye Yarım Altın
2.ye Çeyrek Altın
3.ye Çeyrek Altın
4.lere Gram Altın
5.lere Gram Altın
6-10.lara 500 TL
11-30.lara 250 TL Alışveriş Çeki
31-50.lere İsme Özel Hediye Seti

İsme Özel Hediye Seti

İsme özel hediye seti içerisinde yer alan hediyeler şunlardır:
a. İsme Özel Kalem
b. İsme Özel Ajanda
c. İsme Özel Anahtarlık


Lise Ödülleri
Derece Ödülleri

1.ye Yarım Altın
2.ye Çeyrek Altın
3.ye Çeyrek Altın
4.lere Gram Altın
5.lere Gram Altın
6-10.lara 500 TL
11-30.lara 250 TL Alışveriş Çeki
31-50.lere İsme Özel Hediye Seti

İsme Özel Hediye Seti

İsme özel hediye seti içerisinde yer alan hediyeler şunlardır:
a. İsme Özel Kalem
b. İsme Özel Ajanda
c. İsme Özel Anahtarlık


Yetişkin Ödülleri
Derece Ödülleri

1.ye Yarım Altın
2.ye Çeyrek Altın
3.ye Çeyrek Altın
4.lere Gram Altın
5.lere Gram Altın
6-10.lara 500 TL
11-30.lara 250 TL Alışveriş Çeki
31-50.lere İsme Özel Hediye Seti

İsme Özel Hediye Seti

İsme özel hediye seti içerisinde yer alan hediyeler şunlardır:
a. İsme Özel Kalem
b. İsme Özel Ajanda
c. İsme Özel AnahtarlıkYarışmada toplam 200 öğrenciye hediye verilecektir.

B) DANIŞMAN ÖDÜLLERİ**

1-10.lara: 500 ₺
11-30.lara: 250 TL Alışveriş Çeki
31-50.lere: İsme Özel Hediye seti
İsme Özel Hediye Seti
İsme özel hediye seti içerisinde yer alan hediyeler şunlardır:
a. İsme Özel Kalem
b. İsme Özel Ajanda
c. İsme Özel Anahtarlık
** Sınava giren öğrenciler de başka öğrenciler için danışman olabilir. Bunun için danışman sistemine kaydolmaları ve aşağıda belirtilen danışman şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir.

2. Ödüller ne zaman verilecek?

Ödüller sonuçların açıklanmasını takip eden 30 gün içerinde verilecektir.

DANIŞMAN

1. Danışman nedir?

Yarışmayı duyuran, öğrencilerin yarışmaya dahil olmasını sağlayan herkes danışman olarak nitelendirilir.

2. Nasıl danışman olabilirim?
www.aydinlikyarinlara.com sitesinden danışman kaydınızı oluşturarak danışman olabilirsiniz.


3. Hem yarışmacı hem danışman olabilir miyim?
Evet. Hem yarışmacı hem de danışman olabilirsiniz. (Öğrenci kendine danışman olamaz.)

4. Danışman sayfasından yarışmaya öğrenci kayıt edebilir miyim?
Evet. Danışman sayfasından yarışmaya öğrenci kayıt edebilirsiniz.


5. Yarışmacı nasıl danışman seçerek yarışmaya kayıt olabilir?

Yarışmaya danışman aracılığı ile kayıt olmak isteyen yarışmacılar kayıt esnasında yarışmacı bilgilerini doldurduktan sonra danışman kodunu girerek yarışmaya kayıt olabilirler. Danışman kodu aracılığı ile yarışmaya kayıt olabilmek için danışmanın daha önce danışman olarak yarışmaya kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.  

Sayfamızı Paylaşır mısın ?

ULUED

ULUED olarak aydınlık yarınlara ulaşmanın, ancak milli ve manevi köklerimizden beslenen, gözü atide kökü mazide gençlerimizle mümkün olacağına inanmaktayız. Bunun gereği olarak; ulvi gayelerin peşinde koşan, idealleri millet ve ümmet merkezli olan, zamanın ruhunu yakalamış, vicdan ve merhamet sahibi, güzel ahlaklı, tarihi derinliklerinin ve zenginliklerinin farkında, sorumluluklarının bilincinde gençler yetiştirmek ve yetiştirilmesine katkı sağlamak için çalışıyoruz.

Bizi Takip Edin
Adres
  • Yarışma ilgili gelişmeleri Telegram sayfamızdan takip edebilirsiniz.

  • Merkez Adresi: Eyüp Sultan Mah. Tabaklı Sok. No:2/7 Sancaktepe / İstanbul
İletişim

Designed with Mobirise ‌

Free Web Page Creator