page loader

1.

Bir yerin idaresine birden fazla kişi karışırsa orada işler karışır. Bir şehirde iki vali, bir köyde iki muhtar olmaz. Eğer olursa o şehirde, o köyde karışıklık olur. Bunun gibi kainatta görülen mükemmel düzen de Allah’ın birliğini göstermektedir.

Bu parçaya göre asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Atomlardan yıldızlara kadar bir düzenin olduğu

B)  Her varlığın, Allah’ı hamd ve tesbih ettiği

C)  Allah’ın kudretine hiçbir şeyin zor gelmediği

D)  Kainattaki düzenin, Allah’ın birliğini gösterdiği

E)  Bir köyde, iki muhtarın olmayacağı

2.

Peygamber Efendimiz; okuma yazma bilmediği halde, Kur’an’ı Kerim vasıtasıyla birçok olaydan ve bilimsel gerçeklerden detaylı bir şekilde bahsetmiştir. Yaşanılan olaylar ve yapılan araştırmalar da Peygamberimizin (sav) haber verdiği bilgilerin doğru olduğunu göstermiştir.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi paragraftan çıkarılamaz?

Kur’an’ın, doğru bilgiler verdiği

A)  Kur’an’ın, bilimden bahsettiği

B)  Kur’an’ın, tarihi olaylardan haber verdiği

C)  Kur’an’ın, Kadir gecesinde indirildiği

D)  Peygamberimizin (sav), doğru sözlü olduğu

3.

Allah; müşrikleri, Kur’an’ın bir suresinin benzerini getirmeye davet etmiştir. Müşrikler edebiyatta çok iyi olmalarına rağmen bunu başaramamıştır. Benzerini getiremediklerinden Müslümanlarla savaşmayı tercih etmişlerdir.

Paragrafa göre müşrikler neden savaşmayı tercih etmiştir?

A)  Okuma yazma bilmedikleri için

B)  Savaşmayı sevdikleri için

C)  Bir surenin dahi benzerini yazamadıkları için

D)  Müslümanları yenebileceklerini düşündükleri için

E)  Ganimet elde etmek için

4.

I- Cennet altı kattır.

II- Cennet’e en son girecek olan şahsa, dünyanın on misli bir yer verilecektir.

III- Cennet, akla ve hayale gelmeyen lezzetler ve nimetlerle dolu olan mükâfat yeridir.

IV- Cennet’teki nimetlerin en büyüğü, Cenâb-ı Hakk’ı görmek ve cemalini seyretmektir.

Cennet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)  Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III        D) I ve IV      E) III ve IV

 

5.

Havz-ı Kevser ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Allah’ın peygamberimiz (sav)’e ihsan ettiği gayet büyük bir havuzdur.

B) Suyu pek tatlı ve pek ferahlatıcıdır.

C) Sadece peygamberler için hazırlanmıştır.

D) Cennetlikler bu sudan içerek serinleyecektir.

E) Mahşerin dehşetinden meydana gelen harareti teskin eder, giderir.

 

6.  

Bir insanın ne zaman öleceğini Allah’tan başka hiç kimse bilemez. Fakat yaşlılık, hastalık gibi haller ölümün belirtileridir. Dünyanın da bir ömrü vardır. Onun da kıyamet dediğimiz bir eceli vardır ve eceli gelince o da ölecektir. Bu ölümün ne zaman olacağını biz bilemesek de ölümüne delalet eden birtakım belirtiler vardır. Bu belirtilere “kıyamet alâmetleri” denir.

Aşağıdakilerden hangisi kıyametin büyük alâmetlerinden değildir?

A)  Ye’cüc ve Me’cüc’ün her yere yayılarak yeryüzünü ifsad etmeleri

B)  Deccal’in çıkıp Allah’ı inkâr etmesi, ilahlık dava etmesi

C)  Hazret-i İsa (as)’ın gökten inerek Deccal’i öldürmesi       

D)  Güneşin battığı yerden doğması

E)  Dini konularda cehaletin ve bilgisizliğin yaygınlaşması

7.

………….. sura birinci üflemesiyle kıyamet kopacaktır. Bir müddet sonra Allah’ın emriyle ikinci defa sura üflemesiyle diriliş ve yeniden yaratılış başlayacaktır.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

A)  İsmail Aleyhisselam’ın

B)  Azrail Aleyhisselam’ın     

C)  Cebrail Aleyhisselam’ın

D)  İsrafil Aleyhisselam’ın

E)  Mikail Aleyhisselam’ın

8.

Bir dağın arkasındaki dumanı gördüğümüzde; orada bir ateşin olduğunu anlamamız ……… yakîne, dağın arkasına gidip ateşi gözümüzle görmemiz ……… yakîne, ateşin odunu yakması ve suyu buharlaştırması gibi özelliklerini tecrübe etmemiz de ……… yakîne örnektir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A) aynel - hakkal - ilmel

B) ilmel - aynel - hakkal

C) ilmel - hakkal - aynel

D) aynel - ilmel - hakkal

E) hakkal - aynel - ilmel

9.

Aşağıdakilerden hangisi yedi büyük günahtan biri değildir?

A) Allah’a ortak koşmak

B) Allah’ın haram kıldığı bir canı öldürmek

C) Hırsızlık yapmak

D) Faiz yemek

E) Düşmanla savaşırken harpten kaçmak

 

10.

Peygamberimiz (sav), hayatı boyunca hiç yalan söylememiştir. Düşmanları dahi O’nun (sav) doğruluğunu kabul etmiştir. Peygamberimiz (sav), ümmetine de şaka dahi olsa asla yalan söylememelerini emretmiştir.

Bu metinde peygamberimizin hangi yönüne vurgu yapılmaktadır?

A)  Sıdk

B)  Emanet

C)  İsmet

D)  Tebliğ

E)  Fetanet

11.

I. İman esaslarını doğru bir şekilde peygamberler öğretir.

II. İnsan, ibadetleri ancak peygamberlerden öğrenir.

III. Toplumlar, hayatlarını düzene koymak için peygamberlere muhtaçtır.

IV. Dünya saadeti için de peygamberlere ihtiyaç vardır.

Verilen bilgilerden hangileri peygamberlere olan ihtiyacı gösterir?

A) I ve III   

B) II ve III  

C) I, II ve IV                

D) II, III ve IV              

E) I, II, III ve IV

 

12.  

Bir kumaş fabrikasında kumaş üretildiği gibi dünya fabrikasında da insanların derisi, kuşların tüyleri, hayvanların postları üretilir. Her fabrika, kendisini inşa eden fabrikatörü gösterdiği gibi dünya fabrikası da kendisini inşa eden yaratıcıyı gösterir.

Bu paragraf, aşağıdakilerden hangisine delildir? 

A)  Allah’ın varlığına

B)  Allah’ın birliğine

C)  Allah’ın kudretine

D)  Allah’ın rahmetine

E)  Allah’ın ilmine

13.

İnsan, yaptıklarından sorumludur. Çünkü Allah; insana, iyiliği ve kötülüğü seçebilme özgürlüğü vermiştir. İnsan, seçimine göre de mükâfat veya ceza görür.

Yukarıda anlatılanlara göre, insanın yaptıklarından sorumlu tutulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Kadere iman etmiş olması

B)  Kabiliyetlerinin sınırlı olması

C)  Günah işleyip tövbe etmesi

D)  Sonsuz derecede aciz olması

E)  Özgür iradeye sahip olması

14.

Ezelde ilim ve irade sıfatlarıyla tayin ve takdir edilen şeylerin, vakti geldiğinde Allah’ın kudretiyle vukua gelmesidir.

Yukarıda açıklanan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaza         B) Vâkıa       C) İhtiyat   D) Terbiye     E) Tedbir

                        

15.

Allah birdir, şirkten ve ortaklıktan münezzehtir. Allah’ın birliğiyle ilgili pek çok ayet vardır. Bilindiği gibi İhlâs suresinin ilk ayeti “De ki o Allah, birdir.” şeklindedir. Bakara suresinde geçen bir ayet de şöyledir: “Sizin ilahınız tek bir ilahtır. O, rahman ve rahim olan Allah’tan başka ilah yoktur.”

Bu parçada Allah’ın sıfatlarından hangisinin açıklaması verilmiştir?

A)  Vahdaniyet

B)  Beka

C)  Kıdem

D)  Vücud

E)  Muhâlefetün li’l-Havadis

 

16.

Filistin’in ikinci kez Romalılar tarafından işgal edilerek Tevrat nüshalarının yakılmasından sonra Tevrat, Yahudilerce yeniden yazıldı. Ancak onun hangi esasa göre yazıldığı bilinmediğinden ve kasıtlı-kasıtsız müdahaleler olmasından dolayı Tevrat’ın asliyeti bozularak tahrifata uğradığı kabul edildi.

Aşağıdakilerden hangisi Tevrat’ın tahrif edildiğine delil gösterilemez?

A)  Allah’ın altı günde kâinatı yaratıp yedinci gün istirahat ettiği

B)  Hz. Yakub’un Allah’la güreşip Allah’ı yendiği

C)  Harun (as)’ın altından buzağı yapıp insanları buna ibadete davet ettiği

D)  Hz. Lut’un kızlarının, babalarını sarhoş ettiği

E)  Hz. Üzeyir’in öldükten yüz yıl sonra dirilerek yaşamaya devam ettiği

 

17.

     I. Tarihî olaylardan doğru şekilde haber vermesi

    II. Bir benzerinin yazılamaması

  III. Gelecekteki bazı hadiseleri açıkça beyan etmesi

  IV. Ayetlerinin ilmî hakikatlerle örtüşmesi

Yukarıda verilen öncüllerden hangileri, Kuran’ın Allah kelamı olduğunun delillerindendir?

A)  I – II – III - IV 

B)  I – II – III         

C)  III – IV  

D)  II – III   

E)  I – II

18 .

“Halk-ı şer, şer değildir; kesb-i şer şerdir” cümlesinin tam olarak anlamı

hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A)  Allah, hayırları ve şerleri yaratmıştır. Hayırlar da şerler de Allah’ın yaratmasıyla gerçekleşir.

B)  Hayır ve şerrin Allahtan geldiğine inanırım.

C)  Hayır görünen bir şeyde şer, şer görünen bir şeyde hayır ciheti olabilir.

D)  Şerrin yaratılması değil; şerrin kul tarafından seçilmesi, istenmesi şerdir.

E)  İnsanların yaptıkları şerler hakiki manada şer sayılmazlar. Her şeyde bir güzellik ciheti vardır.

19.

Bir market veya bir depo, gıda maddelerini tedarik eden, istifleyip muhafaza eden, düzenleyen bir zatı gösterir. Aynen bunun gibi dünya ambarı da o nispette bütün canlıların ihtiyaçlarını hazırlayan, ihtiyaca göre sevk eden ve hiçbir canlıyı ihmal etmeyen Yüce Rabbimizi gösterir.

Yukarıdaki örnek, Allah’ı ispat için gösterilen delillerden hangisidir?  

A)  Dünya fabrikası

B)  Eczane misali

C)  Canlılar ordusu

D)  Gıda ambarı

E)  Elektrik lambaları ve yıldızlar

 

20.

Peygamberimizin (sav) yetiştirdiği, insanlığa örnek olan nesil aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sahabeler     

B) Âlimler  

C) Tabiinler                

D) Evliyalar                 

E) Tebei Tabiin

21.

Bid’at, dini emirlerin tamamlanmasından sonra Kur’ân’ın açık ayetlerine ve Peygamberimiz’in (sav) sünnetine; sahabe, tâbiin ve müctehid imamların umumi görüşlerine aykırı olarak ortaya atılan inanç, davranış veya tutumlardır. Bid’at denildiğinde daha çok bid’at’ı seyyie ( kötü bid'at) akla gelir.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bidat’ı seyyie ile ilgili değildir?

A) Dinin esaslarında olmayan şeylerdir.

B) Dine sonradan ilave edilmiştir.

C) Kur’ân ve sünnete aykırıdır.

D) Sonradan olup sünnete uygun şeylerdir.

E) Şer’i delillere dayanmazlar.

 

22-

İslam âlimleri, taklidî imanın geçerli olduğunu bildirmişlerdir. Ancak her müminin imanını tahkiki hale getirmesinin farz-ı ayn (herkesin yapması gereken farz) olduğunda ittifak etmişlerdir. Zayıf olan taklidi imanın tahkiki hale gelmesi ise ya ibadetlerle ya da delil ve ispata dayalı ilmi çalışmalarla olur.

Bu paragraftan çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Her Müslümanın imanını kuvvetlendirmesi, tahkiki yapması gerekir.

B)  Beş vakit namaz kılmak her Müslümana farzdır.

C)  Akıllı olan ve ergenlik çağına giren herkes dinen sorumludur.

D)  Her Müslümanın yapması gereken farzlara, farz-ı ayn denir.

E)  Zayıf olan imana taklidi iman denir.

23.

İnsan, Allah’ın en kıymetli eseridir. Kur’an; insanın ahsen-i takvim (en güzel kıvam) üzere yaratıldığını, onun eşref-i mahlûkat (yaratılmışların en şereflisi) olduğunu bildirmektedir. İnsan; imanıyla, ibadetiyle ve duasıyla kıymet kazanır.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A)  İnsanın, Allah’ın en kıymetli eseri olduğuna

B)  İnsanın, ancak imanla değer kazandığına

C)  İnsanın, en güzel bir biçimde yaratıldığına

D)  Varlıkların en şereflisinin insan olduğuna

E)  İnsanın bu dünyada misafir olduğuna

 

24 .

Rabbimiz bir hadis-i kudside: “Ben, gizli bir hazineydim. Bilinmek ve tanınmak için bu mahlûkatı yarattım.” diye buyurmaktadır. İbn Abbas’ın (ra), “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” ayetindeki “ibadet etsinler” emrini “beni tanısınlar” diye tefsir etmesi de bu rivayetin manasını kuvvetlendirmektedir. Demek ki Allah, kendisini tanımaları ve ibadet etmeleri için insanları ve cinleri yaratmıştır.

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?

A) Cennet ve Cehennem niçin yaratılmıştır?

B) Allah’a nasıl kulluk etmeliyiz?

C) Allah bizi niçin yaratmıştır?

D) Allah, peygamberleri neden göndermiştir?

E) İbadetin insan hayatına etkileri nelerdir?

 

25.

I. Allah, insan fıtratına ebedî yaşama arzusunu koymuştur.

II. Her yönetim, kendisine hizmet eden memurlara mükâfat, isyan eden âsilere de ceza verir.

III. Her ibadetin kendine özgü yapılış şartları vardır. Bu şartlara uyulduğunda ibadet makbul olur.

IV. Her gece uykuyla ölür, her sabah uyanarak diriliriz. Her kış mevsiminde dünya ölür, baharda tekrar dirilir.

V. Zalimin, dünyada ceza görmeden, mazlumun da hakkını almadan ahirete gitmesi büyük bir hesap gününün varlığını gösterir.

Yukarıdakilerden hangisi öldükten sonra dirilme konusuyla doğrudan ilgili değildir?  

A) I   B) II  C) III    D) IV       E) V

 

26.

Kâinatta gördüğümüz faaliyetler Allah’ın âdil, rahman ve hakîm olduğunun delilidir. Bu da Allah’ın insanı ebedi hayata mazhar edeceğini göstermektedir. Çünkü Allah, insan fıtratına ebedi yaşama arzusunu koymuştur. Böyle bir arzuyu ona verip sonra da ebedi bir hayatı vermemesi, Allah’ın adaletine, rahmetine ve …… uygun düşmez.

Paragrafın bütünlüğü dikkate alındığında boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) ikramına

B) iradesine

C) hikmetine

D) irfanına

E) ilmine                                                                           

 

27.

Sözlük anlamı, birinin affedilmesi için aracı olmaktır. Dinî ıstılahta ise ahiret günü bir kısım günahkâr müminlerin affedilmesi ve bir kısım itaatkâr müminlerin de daha yüksek mertebelere çıkarılmaları için Peygamberimiz (sav)’in ve diğer büyük zatların Allah’tan niyaz ve dilekte bulunmalarıdır.

Bu metinde bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mahşer         

B) Şefaat                    

C) Araf      

D) Arasat           

E) Mizan

 

28.

Bir mümin, kendisini korkutan şeylerden Allah’a sığınır. Günah işlediyse tövbe ederek bağışlanmayı ister. İhtiyaçları noktasında ise üzerine düşeni yapıp sonucunu Allah’a bırakır. Çünkü o, her şeyin Allah’ın kontrolünde olduğunu bilir. Allah’ın takdir ettiği şeylere razı olur, rahat eder. Bu nedenle: “Kadere iman eden, kederden emin olur.” denilmiştir.

Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Kadere iman eden üzüntülerden kurtulur.

B)  Tövbenin kabul olması niyetle alakalıdır.

C)  Duanın kabul şartlarına dikkat edilmelidir.

D)  Kader ile ibadet arasında bağlantı vardır.

E)  Kader kavramı, ölçü ve düzen demektir.

 

29.

“Kitap ortaya konmuştur: Suçluların, onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. “Vay halimize!” derler, “Bu nasıl kitapmış! Küçük, büyük hiçbir şey bırakmaksızın (yaptıklarımızın) hepsini sayıp dökmüş!” Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.” (Kehf Suresi, 49. ayet)

Bu ayet mealinde “kitap” kelimesiyle kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mahkeme defteri

B) Mahkeme-i Kübra

C) Kur’an-ı Kerim

D) Hesap günü

E) Amel defteri

 

30.

İnsanlık âleminin bir cihette yarısı olan ihtiyarlar, yalnız ahiret hayatı ile kabre karşı tahammül edebilirler. Çok alâkadar oldukları hayatlarının, yakında sönecek olmasına ve güzel dünyalarının kapanmasına mukabil bir teselli bulabilirler. Çocuk hükmüne geçen, çabuk etkilenen, hassas ruhlarında ve mizaçlarında ölüm ve zevalden kaynaklanan elemlere ve ümitsizliklere ancak ebedî hayat inancı ve ümidiyle mukabele edebilirler.

Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhtiyarlık elemi

B) İhtiyarlar ve çocuklar

C) Ahirete imanın faydaları

D) Üzüntü ve keder

E) Ölüm ve zeval

 

31.

Kıyamet günü, insanların sevaplarını ve günahlarını ölçmek için bir terazi kurulacaktır. O gün, ne kadar küçük de olsa herkes hakkını alacak ve hak yerini bulacaktır. Bu hususa işaret eden ayetlerden biri şöyledir: “Kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Hiç kimseye bir haksızlık edilmez. (İnsanın yaptığı iş) Bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getiririz. Hesap gören olarak biz yeteriz.” (Enbiya, 47)

Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır?

A) merhamet      B) hikmet   C) adalet   D) ihsan     E) cömertlik                    

32.

Aile hayatı, dünyada bir Cennet ve bir sığınaktır. Aile saadeti ise samimî ve ciddî bir hürmet, hakiki ve fedakârâne merhametle olabilir. Ailedeki hakikî hürmet ve samimî merhamet ise ebedî bir arkadaşlık, daimî bir beraberlik inancıyla olabilir.

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Aile hayatını Cennet ya da Cehennem’e çevirmek, fertlerin tavrına bağlıdır.

B) Ailede hürmet ve merhamet hâkim olursa aile fertleri mutlu bir hayat yaşarlar.

C) Ailede ebedi beraberlik düşüncesi olmazsa sevgi ve saygı, suni ve geçici olur.

D) İnsan, aile hayatı dışında hiçbir yerde mutlu olamaz.

E) Aile hayatı huzur veren sıcak bir yuva ve güvenli bir sığınaktır.

 

33 .

İnsanlar, Allah’ın varlığını akıllarıyla bulabilirler. Ancak “Bunca nimetleri bizlere veren Allah, bizi niçin yarattı; bizden neler istiyor, O’na nasıl teşekkür edebiliriz?” sorularının cevabını akıllarıyla bulamazlar. Yaratılışımızın hikmetlerini, Rabbimizin bizden neler istediğini ve hangi ibadetleri nasıl yapacağımızı ancak peygamberlerden öğrenebiliriz.

  Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 

A)  Akıl ve iman arasındaki ilişki

B)  Allah’ın bizden istedikleri

C)  Peygamberlerin gerekliliği

D)  Dinin temel esasları ve ibadetler

E)  Yaratılış sebepleri ve hikmetleri

34.

İstirahat için dağılan bir tabur asker, bir boru sesiyle hızlıca bir araya gelir. Aynı şekilde, askerler gibi itaatkâr olan beden zerreleri de öldükten sonra İsrafil’in (as) sura üflemesiyle tekrar bir araya getirilir. Sonra bedenlerle ruhlar birleştirilir.

Yukarıdaki metin, aşağıdaki hakikatlerden hangisine örnektir?

A)  Öldükten sonra dirilmenin ruh ve bedenle olacağına

B)  Her insanın eceli geldiğinde bir gün mutlaka öleceğine

C)  Ahirete imanın dünya hayatında mutluluk getireceğine

D)  İnsanın diğer varlıklardan farklı özelliklerde yaratıldığına

E)  Allah’ın ahirette inananlar için mükâfatlar hazırladığına

 

35.

Peygamber efendimiz (sav) şöyle buyurmuşlardır: “Kıyamet gününde kul, amellerinden ilk önce namazdan hesaba çekilir. Eğer namazı iyi çıkarsa felaha ermiş, hesabı geçmiş olur. Eğer namazı iyi çıkmazsa zarar ve ziyana uğradı demektir. Eğer farzlarından bir noksan çıkarsa Allah (cc) meleklere hitaben, ‘Bakınız! Kulumun nafilelerinden bir şey var mı?’ der. Farzların noksanlığı onlardan tamamlanır. Sonra diğer amelleri de bu minval üzere cereyan eder.”

Yukarıdaki Hadis-i şerifte Cenâb-ı Hakk’ın hangi sıfatı vurgulanmıştır?       

A) irade     B) kelam    C) ilim        D) rahmet          E) kudret

                                                                        

36.

İmam Gazali’ye göre, Peygamberimiz’in (sav) ismini duymamış, kendilerine İslâm tebliği ulaşmayan kimseler “ehl-i necat” olacaktır. Kendilerine İslâmiyet tebliğ edildiği halde İslâm’ı kabul etmeyenler ise Cehennemlik olurlar.

Bu hüküm aşağıdaki ayetlerden hangisine dayanmaktadır?

A) Biz bir peygamber göndermedikçe azap etmeyiz.

B) Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma.

C) Sizin ilahınız tek bir ilahtır. O, rahman ve rahim olan Allah’tan başka ilah yoktur.

D) Eğer yerle gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı yer ve gökler bozulurdu.

E) Şüphesiz biz her şeyi bir kadere (belli bir miktara, ölçüye) göre yaratmışızdır.

 

37.

Peygamberimizin (sav) peygamberlik delilleri, mucizeleriyle sınırlı değildir. Araştıran herkes, Peygamberimizin (sav) hareketlerinden, hallerinden, sözlerinden, ahlâkından onun doğruluğunu ve ciddiyetini anlayabilir. Hatta Yahudi âlimlerinden bazıları yalnızca Peygamberimizi (sav) görmekle “Şu yüzde yalan ve hile olamaz!” diyerek imana gelmiştir.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A)  Hayatı, O’nun (sav) peygamberliğine delildir.

B)  Her hali, Peygamberimizin (sav) doğruluğunu gösterir.

C)  Peygamberlik delilleri mucizelerle sınırlı değildir.

D)  Peygamberimizin (sav) doğruluğu simasına yansımıştır.

E)  Peygamberimizin (sav) mucizelerini herkes görmüştür.

38.

Kur’an’ın dört temel esası vardır. Bu dört esas: Tevhid, ibadet ve adalet, haşir ve risâlet’tir. Bu dört esas, bütün insanların aklını meşgul eden ve onların bilinmesiyle hayatın anlam kazanacağı dört sorunun cevabıyla ilgilidir.

Aşağıdaki sorulardan hangisi risâlet esasıyla ilgilidir? 

A)  Bizi bu dünyaya kim getirdi?

B)  Bizi buraya getiren, niçin getirdi?

C)  Buradaki vazifemiz nedir?

D)  Ölen insanlar nereye gidiyor?

E)  Sorularımın cevabını kimden öğrenebilirim?

 

39.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” getiriliyor.

(…) İnsan, iradesini kullandıktan sonra fiillerini Allah yaratır.

(…) Kader, ilim çeşididir. Allah’ın her şeyi ezelde bilmesi, kulun iradesini zorlamaz.

(…) Hayrı isteyen Allah, şerri isteyen kuldur. Hayırlar, kadere; şerler, insanın iradesine aittir.

Buna göre cümlelerin başındaki boşluklara sırasıyla hangi harfler getirilmelidir?

A)  D-D-D

B)  D-Y-D

C)  Y-Y-Y

D)  Y-D-Y

E)  D-D-Y

40.

İnsan ruhunun mertebelerinde, yükselmeler ve alçalmalar nihayetsizdir. Bu mertebelerin birbirinden ayrılması için insanlara, şeytan ile mücadele ederek derecelerini yükseltebilme imkânı verilmiştir. Eğer bu mücadele olmasaydı en yüksek makamdaki Hz. Ebû Bekir’in (ra) ruhu, en aşağı derecedeki Ebû Cehil’in ruhuyla aynı seviyede kalacaktı.

Bu paragraf, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?

A)  Şeytanların yaratılış hikmeti nedir?

B)  İmanın mertebeleri nelerdir?

C)  Cennet kaç tabakadan oluşmaktadır?

D)  Meleklerin yaratılış hikmeti nedir?

E)  Şeytanın kaç türlü hilesi vardır?

 

 

CEVAPLAR

1.       D

2.       C

3.       C

4.       A

5.       C

6.       E

7.       D

8.       B

9.       C

10.  A

11.  E

12.  A

13.  E

14.  A

15.  A

16.  E

17.  A

18.  D

19.  D

20.  A

21.  D

22.  A

23.  E

24.  C

25.  C

26.  C

27.  B

28.  A

29.  E

30.  C

31.  C

32.  D

33.  C

34.  A

35.  D

36.  A

37.  E

38.  E

39.  A

40. A

Sayılarla Aydınlık Yarınlara 1

2022 Yılı Yarışmaya Katılım
Ülke
Ödül sayısı
Farklı Şehir
macbook