page loader

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Aydınlık Yarınlara

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE BİLGİLENDİRME FORMU

VERİ SORUMLUSUNUN    

ADI: Uluslararası Eğitimciler Derneği (ULUED)

ADRESİ: Eyüp Sultan Mah. Tabaklı Sok. No:2/7 Sancaktepe/ İSTANBUL

VERGİ NUMARASI: 8900234316

 

İZİN KONUSU:

Uluslararası Eğitimciler Derneği (ULUED) (“Dernek”), faaliyetleri dâhilinde kişisel verilerinizin işlenmesinde, başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuatlara uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

 

Derneğimiz ile Derneğimiz tarafından organize edilen “Aydınlık Yarınlara Yarışması” kapsamında “Katılımcı” sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun şekilde, yarışma amacına uygun olarak, yarışma süresince aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenecek, yarışma bitiminde silinecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Bu yarışmada, aşağıda yer alan kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir:

Kimlik verisi: Adı, soyadı, cinsiyet ve doğum tarihini içeren kimlik bilgileriniz; yarışma başvurunuzun değerlendirilmesi ve yarışmaya kaydınızın gerçekleştirilmesi amaçlarıyla,

İletişim verisi: Katılımcıya ait cep telefonu numarasından ve e-posta adresinizden (isteğe bağlı) ibaret iletişim bilginiz; yarışma süreçleri ile ilgili gelişmeleri ve duyuruları paylaşmak, derece elde edilmesi halinde ödül süreçlerinin yürütülmesini sağlamak ve ileride gerçekleştirilecek olan Aydınlık Yarınlara yarışmaları hakkında bilgilendirme yapmak amaçlarıyla,

Sınav verisi: Doğru yanlış soru bilgileri ve sınav sonuç bilgileri, sınavın değerlendirilmesi amacıyla,

Engel durumu: Engel durumunu öğrenerek, engelli bireylerin yarışmaya katılım durumlarını görmek ve daha çok yardımcı olmak amacıyla,

Diğer: Okuduğu okulun ili, ilçesi ve okulun ismi bilgileri; sınavın düzenlenmesi ve ödül süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ

Derneğimiz tarafından işlenen kişisel veriler söz konusu işleme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel veriler imha edilecektir.

 

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) Kanun’un 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Söz konusu Kanunun "İlgili kişinin hakları"nı düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe" göre Uluslararası Eğitimciler Derneği’nin Eyüp Sultan Mah. Tabaklı Sok. No:2/7 Sancaktepe / İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Aktarımı

Yarışmacılara ait kişisel veriler, üçüncü kişi ve kurumlar ile paylaşılmamaktadır.

 

ONAY:

Yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.

Yarışmacılar, buna onay vermek suretiyle kaydolabileceklerdir.