page loader

 

Soru 1

Yapılan araştırmalar, yeryüzüne inen su miktarının yeryüzünden buharlaşan su miktarı kadar olduğunu göstermektedir.

Bu durum, Allah’ın (c.c.) tabiatta tecelli eden isimlerinden en çok hangisine örnektir?

A) Adl           B) Kuddüs    C) Ğafur       D) Kahhar     E) Vedud  

 

Soru 2

Bütün insanların parmak izlerinin birbirinden farklı olması,

I.                Allah, sonsuz ilmiyle bütün insanların parmak izini bilir.

II.              Allah, insanların her birini sanatlı bir şekilde özel olarak yaratır.

III.            Allah’ın yarattığı bazı varlıklar birbirine yardım eder.

yargılarından hangileriyle ilgilidir?

A) Yalnız I      B) Yalnız II        C)Yalnız III       D) I ve II        E) I, II ve III

 

Soru 3

Aşağıda Dünya’nın dönüş hızı ve atmosferle ilgili,

I- Dünya’nın kendi etrafındaki dönüş hızı 1.670 km/h değil de 200 km/h olsaydı gece ve gündüz süreleri şimdikinden 10 kat daha uzun olacaktı. Yaz aylarında bitkiler gündüz sıcaktan kavrulacak, uzun gecelerde havaların soğumasıyla dünyadakiler donacaktı.

II- Atmosfer olmasaydı yeryüzünde sıcaklık, gündüzleri 110 dereceye çıkacak, geceleri de eksi 184 dereceye düşecekti. Bu yüzden yeryüzünde hayat bitecekti.

verilenlere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

A) Yeryüzünde hayatın olması için hassas bir denge vardır.

B) Dünyamızı saran atmosfer tabakasının varlığı hayat için önemlidir.

C) Hayatın devamı, birçok şartın sağlanması ile mümkündür.

D) Dünya’daki sıcaklığın artması veya azalması Dünya’nın büyüklüğü ile ilgilidir.

E)   Dünya’nın dönüş hızıyla hayatın devamı arasında ilişki vardır.

 

Soru 4

İnsanlarla hayvanların dünyaya gelişleri çok farklıdır. İnsan, hiçbir şeyi bilmez ve hiçbir şey yapamaz halde dünyaya gelir. Hayatta kendine lazım olan şeyleri sonradan ve uzun bir zamanda öğrenir. Hâlbuki hayvanlar öyle değildir. Onlar, dünyaya gelir gelmez veya geldikten kısa bir süre sonra hayatlarıyla ilgili âdeta her şeyi biliyormuş gibi hareket eder.

Buna göre,

I-               İnsan, doğduğunda hayatı için gereken bilgilere sahiptir.

II-              Hayvanlara, hayatları için gerekenler dünyaya gelmeden önce öğretilmiştir.

III-            İnsan ve hayvanın hayata hazır olma düzeyleri birbirinden farklıdır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

 

A) Yalnız I      B) Yalnız II        C) Yalnız III       D) II ve III      E) I, II ve III

 

Soru 5

Pıhtı, kan akışının önünü kesen bir damlacıktan ibarettir. Eğer kanımız doğru yerde, doğru zamanda ve doğru miktarda pıhtılaşmasaydı bugün hayatta olamazdık. Kanın pıhtılaşması, birbiriyle son derece uyumlu on adımda gerçekleşir. Yirmi kadar moleküler bileşen bu sürece dâhil olur. Bu olaylar zinciri elbette sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi olan Allah’ın (c.c.) eseridir.

Buna göre, kanın pıhtılaşmasını Allah’ın (c.c.)  kanunu olarak kabul eden biri,

 I.                Kan, nerede ve ne zaman pıhtılaşacağını kendisi bilemez.

II.                Kanın pıhtılaşmasında hayati bir ölçü vardır.

III.                Pıhtılaşma olayı Allah’ın (c.c.) iradesiyle gerçekleşir.

yargılarından hangilerini kabul eder?

 

A) Yalnız I      B) Yalnız III        C) I ve II             D) II ve III             E) I, II ve III

 

Soru 6

Bir mühendis bir makine yapmak ister ve onu tasarlar. Makineyi oluşturmak için gerekli malzemelerin ve parçaların neler olduğunu bilir. Onları bir araya getirip makineyi yapabilir. Bu durum kâinatın yaratılışındaki bazı hususlara da benzer. Dolayısıyla kâinat, Allah’ın (cc) bazı isim ve sıfatlarını bizlere gösteren bir ayna gibidir.

Buna göre Allah’ın;

I-               İlim,             

II-              İrade,

III-            Kudret,                  

IV-           Bekâ

sıfatlarından hangilerini kâinatta daha çok görebiliriz?

 

A) Yalnız I      B) Yalnız IV           C) I - III        D) II - IV        E) I- II - III       

 

Soru 7

Bir harf kâtipsiz olmaz. Hadi diyelim ki oldu. Bir kelime kâtipsiz olur mu? Hadi diyelim ki bu da oldu. Peki, bir cümle veya bir kitap kâtipsiz olur mu? Hücre de aslında bir kitap değil içinde milyonlarca kitabın olduğu bir kütüphane gibidir. Carl Sagan, “Basit bir hücrenin bilgi muhtevasının, Britannica Ansiklopedisi’nin yüz milyon sayfasına eş değer bir bilgi ihtiva ettiği tahmin edilmektedir.’’ der. Dolayısıyla bir harf bile tesadüfen meydana gelemezken milyonlarca bilgi içeren hücreyi de yaratan bir zat elbette vardır.

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)       Bilgi her insan için önemlidir.

B)       Bütün yapılar birbiriyle bağlantılıdır.

C)       Bir kitap yazarı olmadan meydana gelemez.

D)       Hiçbir şey kendi kendine olamaz.

E)       Bilimsel araştırmalar çok önemlidir.

 

Soru 8

“Onlar bütün delilleri görseler yine de inanmazlar, doğru yolu görseler yol olarak benimsemezler, azgınlık yolunu görseler hemen onu yol edinirler.”

“Göklerde ve yerde (Allah’ın varlığına ve birliğine dair) neler var, bir bakın, de. İnanmayacak bir millete deliller ve uyarmalar fayda vermez.”

Bu ayetlerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

A) Göklerde ve yerde Allah’ın varlığına ve birliğine dair birçok delil vardır.

B) Allah’ın varlığını pek çok delille ispat etseniz yine de inanmayanlar çıkabilir.

C) Delillere inanmayanlar azgınlık yolunu görünce onu yol edinirler.

D) Israrla inanmak istemeyen kişilere delil göstermek fayda vermez.

E) Sunduğumuz deliller kabul edilmiyorsa delillerimiz kesinlikle basittir.

 

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi öldükten sonra dirilmenin delillerinden biri değildir?

A) İnsan fıtratına ebedi yaşama arzusunun konulması

B) Kışın ölmüş, kurumuş yeryüzünün baharda yeniden dirilmesi

C) Her gece uyuyup her sabah yeniden uyanmamız

D) Allah’ın emir ve yasaklarının anlatılmasının gerekliliği

E) Zalimlerin cezalandırılarak mazlumların hakkının alınması gerektiği

 

Soru 10

Bazı insanlar, Allah’ı yarattığı eserlerinden yani göklerden, yıldızlardan, atmosferden, denizlerden, karalardan, bitkilerden, hayvanlardan ve insanlardan öğrenir. Bu insanların imanları âdeta Allah’ı görüyormuş gibi kuvvetlidir.

Paragrafta bahsedilen iman aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. Taklit edilen

B. Büyüklerden görülen

C. Araştırarak ulaşılan

D. Hissederek bulunan

E. Tavsiye edilen

 

Soru 11

Allah’ın varlık âlemine koymuş olduğu kanunlardır. Müstakil, bağımsız bir varlık değildir. Kâinatta meydana gelen işler, Allah’ın koyduğu bu kanunlara göre olur. İslamiyet’te “şeriat-ı fıtriye” veya “sünnetullah” olarak adlandırılmıştır.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıştır?

 

A. Alışkanlık         B. Tabiat     C. Madde     D. Mizaç     E. Fıtrat

 

Soru 12

Semboller, kendisinden başka bir varlığı gösterir. Örneğin bayraklar ülkelerin sembolleridir. Yazı, kendinden başka bir şeye işaret eder. Örneğin “ağaç” kelimesi başka bir varlığa işaret eder. Kur’an’ın nazarında bütün varlıklar, tıpkı “ağaç” yazısında olduğu gibi, birer semboldürler. Bu semboller kendilerinden başka bir varlığı, Allah’ı gösterir.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 

A) Yaratılan her şey, bir ve tek yaratıcının varlığını ve birliğini gösterir.

B) Namaz, müminin Rabbiyle günde beş defa buluşmasıdır.

C) Hac, Müslümanların uluslararası buluşmasıdır, kaynaşmasıdır.

D) Bayramlar sevgi, saygı ve kardeşliğin pekiştiği günlerdir.

E) Selam insanları birbirine yaklaştıran önemli bir sünnettir.

 

Soru 13

Elmanın çekirdeğinde, elma ağacının bütün özellikleri muhafaza edilir. Onu ektiğinizde yeniden bir elma ağacı elde edebilirsiniz. Bu da Allah’ın koruyan, muhafaza eden manasındaki ……. ismini gösterir. Nimet olma yönünden ise ……. ismini gösterir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A) Musavvir - Mün’im    

B) Hafiz - Musavvir

C) Müzeyyin - Mün’im      

D) Müzeyyin - Hafiz                  

E) Hafîz - Mün’im

 

Soru 14

Kâinat; Allah’ın kudret kalemiyle yazılan ve onun isim ve sıfatlarından bahseden bir kitaptır. Bu kitabı ancak kâinatın dilini yani “lisan-ı hâli” bilenler okuyabilirler. Lisan-ı hâli okumak için kâinata imanlı bir bakış, biraz dikkat, bir parça farkındalık ve onun hakkında biraz düşünmek yeterlidir. Böylelikle insanlar, kâinatın verdiği mesajı alıp Allah’ın isim ve sıfatlarını öğrenerek O’nu tanıyabilirler.

Parçaya göre kâinatın verdiği mesajı anlayabilmek için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

 

A) Çokça kitap okuyup bilgilenmek.

B) İmanlı bir bakış ile tefekkür etmek.

C) Peygamberlerin öğütlerini uygulamak.

D) Her gün Kur’an-ı Kerim okumak.

E) Bilgili insanlara sorup öğrenmek.

 

Soru 15

Mutasavvıflar kâinatı ve varlıkları bir aynaya benzetmişler. Kâinattaki her şey Hak olan Allah’ın varlığı ile devam eder. Bütün her şey Allah’ın isim ve sıfatlarını gösteren bir ayna gibidir. Bu aynaların en büyüğü de Hz. Muhammed’dir(sav)  ki o, her hâliyle devamlı olarak Allah’ı tanıtır.

Parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 

A) Kâinat ve varlıkların, Allah’ı tanıtan birer ayna görevi yaptığına

B) Varlık aynasında Allah’ın isim ve sıfatlarının tecelli ettiğine

C) Kâinattaki her şeyin Allah’ın varlığı ile devam ettiğine

D) Hz. Muhammed (sav)’in, yaşayarak ve anlatarak Allah’ı bildirdiğine

E) Peygamberimize uyarak dünya ve ahirette rahat edeceğimize

 

Soru 16

Yeryüzü sakinlerine ısı ve ışık veren bir lâmba olarak yaratılan Güneş, Dünya’dan bir milyon defadan daha büyüktür. Kendi etrafında saatte 70.000 kilometre hızla döner ve ortalama 25 günde devrini tamamlar. Cenab-ı Hak, güneşi jet uçaklarından daha süratli ve dengeli bir şekilde topluca gezdiriyor ve birbirine çarptırmıyor.

Bu parça, aşağıdaki ayet meallerinden hangisiyle doğrudan ilişkili değildir?

 

A) Güneş’i, Ay’ı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah’tır.

B) Rüyamda on bir yıldızı, güneşi ve ayı gördüm.

C) Güneş, kendisi için belirlenen yerde (yörüngesinde) akar, gider.

D) (O,) geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi.

E) Güneş ve ay, bir hesaba göre hareket etmektedir.

 

Soru 17

Galaksilerin birbirinden uzaklaşması, daha önce onların birbirine yakın olduğunu hatta daha da geçmişe doğru gidildiğinde bir zamanlar olmayıp büyük bir patlamayla ortaya çıktığını gösterdi. Hubble’ın keşfettiği kâinatın genişlemesi, Big Bang’in yani büyük patlamanın gerçek olduğunu; uzayın, zamanın hatta fizik kanunlarının dahi yaratılmaya başlandığı tekil noktanın varlığını gösterdi.

Buna göre Hubble’in keşfi aşağıdakilerden hangisini desteklemektedir?

A) Kâinatın yoktan var edildiği      

B) Yıldızların devamlı hareket ettiği

C) Gezegenlerin yörüngelerinin olduğu

D) Düzenin bozulmasıyla kıyametin kopacağı

E) Kâinatın belli bir ömrünün olduğu

 

Soru 18

(I) Araştırmalar kâinatın genişleme hızının kritik bir değerde olduğunu göstermiştir.

 (II) Eğer büyük patlamanın şiddeti biraz az olsaydı çekim gücünden dolayı kâinat kendi içine çökerdi. (III) Kâinatın bu genişleme hızı o kadar hassas bir şekilde ayarlanmıştır ki hızın değeri bu iki felaketin çok ince ayrım çizgisindedir. (IV) Patlamanın şiddeti biraz fazla olsaydı gezegenler tamamen dağılıp giderdi.

Bu parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir?

 

A) I ve II             B) I ve III            C) II ve III         D) II ve IV                E) III ve IV                

 

Soru 19

“Muhakkak ki Allah, gökler ve yer (bulundukları yerden) zail olmasınlar (gitmesinler) diye onları tutmaktadır. Eğer O, onları tutmasaydı ve onlar bulundukları yerden zail olsaydı onları ondan başka kim tutardı.” (Fatır, 41)

Verilen ayet meali aşağıdaki konulardan hangisiyle doğrudan ilgilidir?

 

A) Çekim kuvveti ve denge

B) Cennet ve cehennem

C) Varlıkların oluşumu

D) İmandaki elemsiz lezzet

E) Öldükten sonra dirilmenin delilleri

 

Soru 20

Güneş ve gezegenler arasındaki çekim kuvveti Güneş Sistemi’nde dengeli bir birlik ve bütünlük sağlamaktadır. Bazı bilim insanları Güneş Sistemi’ndeki dengenin oluşması için sisteme bir tür dizayn yapıldığını söylemişlerdir. Bazı bilim insanları da “Güneş Sistemi gerçek manada bir sistemdir. Gezegenlerin yalnızca gelişigüzel bir topluluğu değildir.” demişledir.

Parçadan hareketle Güneş Sistemi’ndeki dengeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin gerekliliği doğrudan söylenemez?

 

A) Güç ve kudret

B) Sonsuz bir ilim

C) Mükemmel bir planlama

D) Kuşatıcı bir irade

E) Göz alıcı bir süsleme   

Soru 21

Dünya laboratuvarında milyonlarca bitki ve hayvan çeşidi var. Her birinin şekli, özelliği, hayat tarzı birbirinden farklıdır. Bu türler, yüzlerce elementten yaratılmıştır. Bu had ve hesaba gelmez varlıkların güneş, hava, su, toprak gibi sebepler tarafından yapıldığını iddia etmek akıldan uzaktır.

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A) Bitki ve hayvan çeşitliliği insan hayatını kolaylaştırmıştır.

B) Sebepler hiçbir canlıyı meydana getiremez.

C) Canlıların türünü belirlemek zor bir süreçtir.

D) Akıldan uzak iddialar bilimin konusu olamaz.

E) Canlı türleri mükemmel bir uyum içerisindedir.

 

Soru 22

Canlıların iç içe yaşadığını ve her birinin farklı özelliklerle yaratıldığını görüyoruz. Onların renk, şekil, tat, koku ve benzeri özelliklerini birbirinden ayıran; ilmiyle, iradesiyle onları planlayan bir zatın varlığı açıkça görülmektedir. Bu zat, laboratuvardaki malzemeler gibi sayısız elementleri bir araya getirerek …

Düşüncenin akışına göre bu paragrafın sonuna getirilebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. hayvanları insanlara hizmet ettiriyor.

B. kirlenen havayı temizliyor.

C. mükemmel planı kudretiyle tatbik ediyor.

D. sonbahardan sonra kışı getiriyor.

E. Dünya’yı yörüngesinde döndürüyor.

 

Soru 23

Bir hücreden başlayarak neticede karmaşık bir yapıya ulaşan insan bedeninin oluşumunda muhteşem bir planın olduğu ve bu planın uygulandığı açıkça görülüyor. Bu planın uygulanışını elbette ilim, irade, kudret sıfatları olan Allah’a vermeliyiz. Aksi halde planın “kendiliğinden” işlediğini ve şuursuz atomların insan vücudunu teşkil ettiğini söylemek zorunda kalırız. Bu ise imkânsızdır.

Bu açıklamayı yapan birine aşağıdaki sorulardan hangisi yöneltilmiş olabilir?

 

A. Sizce bilimin hâlâ açıklayamadığı konular var mıdır?

B. İnsan bedeninin oluşumunu kısaca açıklar mısınız?

C. Hücrenin oluşum aşamalarını nasıl izah edersiniz?

D. Sebeplerin birer perde oluşuna örnek verir misiniz?

E. İnsan bedeninin kendiliğinden olamayacağını açıklar mısınız?

 

Soru 24

… Bir fabrikada otomobil üretiliyorsa orada buzdolabı üretilmesini bekleyemeyiz. Buzdolabı üretilen fabrikadan da otomobil isteyemeyiz. Hâlbuki toprak öyle bir fabrikadır ki yeryüzündeki bütün bitkiler; şekil, renk, koku ve diğer özelliklerine göre orada üretiliyor. Ya topraktaki atomlar dünyadaki bütün bitkileri tanıyor, biliyor ve üretiyor ya da Allah bu bitkileri topraktan yaratıyor. Toprağın ilmi, iradesi, şuuru olmadığına göre elbette bu işleri Allah yapıyor.

Düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi paragrafın giriş cümlesi olabilir?

 

A. Bilindiği gibi her fabrikada çıkan ürün farklıdır.

B. Fabrikalardaki üretim hayatımızı kolaylaştırır.

C. En mükemmel üretim yapan fabrika toprak fabrikasıdır.

D. Sanayileşmede fabrikaların önemi büyüktür.

E. Bitkilerden verim almada toprağın türü önemlidir.

 

Soru 25

Big Bang (Büyük Patlama), maddenin sonradan meydana geldiğini yani oluşturulduğunu ortaya koymuştur.” diyen bir fizikçi, maddenin hangi özelliğini vurgulamıştır?

 

A. Büyük bir enerjiye sahip olduğunu

B. Üç farklı halde bulunduğunu

C. Atomlardan oluştuğunu

D. Başlangıcının olduğunu

E. Oldukça tehlikeli olduğunu

 

Soru 26

Varlıklar arasında harika bütüncül bir ilişki görüyoruz. Mesela Allah gözü yaratıp ışığı yaratmasaydı göz hiçbir şeyi göremezdi. Işığı yaratıp da gözü yaratmasaydı bütün güzellikler manasız olurdu. Öyleyse gözü kim yarattıysa ışığı yaratan da odur.

Paragrafta ışık ve göz arasında kurulan ilişki aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

A. Ses - kulak                             

B. Besin - mide                                     

C. Su - taş                

D. Koku - burun                            

E. Tat - dil

Soru 27

Allah’a iman ettiğimiz için bu dünyadaki ayrılıkların geçici olduğuna inanırız. Dünya hayatı her şeyiyle geçicidir. Ömrümüz gibi gençliğimiz de geçicidir. Hiç üzülmeyelim, gençliğimiz gitse de ebedî âlemde sonsuz bir gençlik bizi beklemektedir. O saadet diyarında sevdiklerimize kavuşacak ve onlardan hiç ayrılmayacağız.

Bu paragraf aşağıdaki inanç esaslarından hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A. Ahiret     B. Melekler  C. Peygamberler     D. Kitaplar        E. Kader

Soru 28

Yunus aleyhisselâm, denize atılmış ve büyük bir balık onu yutmuştu. Deniz fırtınalı, gece karanlık ve her yönden ümit kesik bir vaziyetteydi. Onu içinde bulunduğu halden ancak gecenin, denizin ve balığın sahibi olan ve bunlara hükmü geçen Allah kurtarabilirdi. Yunus aleyhisselam içtenlikle Allah’a yöneldi ve en samimi duygularla Rabbine dua etti. Allah, Yunus aleyhisselamın duasını kabul etti. Onu hem balığın karnından hem denizden hem de gecenin karanlığından kurtardı.

Bu paragraftan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 

A. Zor durumlardan Allah’ın yardımıyla kurtulabiliriz.

B. Samimiyetle yapılan dua ibadetin ruhudur.

C. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamak gerekir.

D. Halk, Yunus (as)’ı görünce pişman olup tövbe etmiştir.

E. Allah’a iman eden, ona tevekkül (dayanma) etmelidir.

 

Soru 29

Bir çocuğun kolunun kangrenden kurtulması için parmağının kesildiğini öğreniyoruz. Bunu yapan doktora kızmaz hatta onun çok iyi bir şey yaptığını kabul ederiz. Eğer parmağı kesen, doktor olmasaydı o zaman bu zalim adamın yargılanıp cezalandırılmasını isterdik. Bu örnekte olduğu gibi iç yüzünü bilmediğimiz nice olayların arkasında birçok hikmet vardır. İnsaf ve vicdan sahibi her insan, olayların hikmetini kavradıktan sonra Allah’ın her türlü zulüm ve kötülükten münezzeh olduğunu anlar.

Paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. Bir sorun dinlediğimizde empati kurmalıyız.

B. Her olayın arkasında bilmediğimiz hikmetler vardır.

C. İnsana yakışan vicdanlı ve merhametli olmaktır.

D. Bin bilsek de bir bilene sormalıyız.

E. Doktorların sağlığımız için sarf ettiği emek kıymetlidir.

 

Soru 30

Termit yuvalarında mükemmel bir havalandırma sistemi vardır. Bu sistemde yuvanın dış kısmına temas eden güneş ışınları, içeride sıcaklık farklarının oluşmasına neden olur. Yuvanın içindeki hava, sıcaklık farkı nedeniyle hareket eder. Yuvanın dış malzemesinin gözenekli yapıda olması ve bazı yuvalarda dışarıya doğru açılan tünellerin bulunması sayesinde havadaki gaz akışı sağlanır. Termitler, mühendislik harikası olan bu çalışmayı kimden öğreniyor? Nasıl ve nereden biliyor? Termitler, ……..

İmani bakış açısına göre paragrafın sonuna getirilebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A. hal dilleriyle Allah’ı zikrediyor.

B. hayatta kalabilmek için yapıyor.

C. bunları her şeyi bilen Allah’tan öğreniyor.

D. inşaat kanunlarını biliyor ve uyguluyor.

E. rızıklarının Allah’tan geldiğini biliyor.

 

Soru 31

“Güneş’i, Ay’ı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah’tır”.

Verilen ayet aşağıdaki surelerin hangisinde geçmektedir?

A) Fatiha  

B) A’raf

C) Müminun

D) Mücadele                                                      

E) Furkan

 

Soru 32

Varlıklarla ilgili,

I.                     Allah’ın isim ve sıfatlarının tecellisidir.

II.                   İnsanlara, meleklere ve cinlere Allah’ı tanıtır.

III.                 Allah’ın sanatındaki hikmetleri gösterir.

verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I       B) Yalnız III          C) I ve II           D) II ve III             E) I, II ve III

 

Soru 33

Prof. Paul Davies bir noktaya dikkat çekiyor: “Big Bang esnasında elektron ve proton kütlelerinin toplamı normal olarak bir nötronun kütlesinden birazcık fazla olsaydı, netice felâket olurdu. Kâinattaki hidrojen atomları, nötron ve nötrinolar oluşturmak üzere ayrışacaklardı. Nükleer yakıtı kalmayan Güneş büzülüp yok olacaktı. Bundan dolayı evrendeki varlığımızın yalnızca talihin garip bir cilvesi ya da…

Düşüncenin akışına göre paragrafın sonuna getirilebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) insanlık tarihiyle başlamadığı kanaatini taşıyorum.

B) yaşadığımız her şeyin imtihan olduğu inancındayım.

C) Dünya’mızın gittikçe yaşlandığını düşünüyorum.

D) dünya hayatının ebedi olduğunu düşünemiyorum.

E) tarih içinde bir rastlantı olduğuna inanamam.

 

Soru 34

Ay, Dünya etrafında saatte 3.660 km hızla seyahat eder. (Jet uçaklarının bir saatte ortalama 2.500 kilometre mesafe kat ettiğini düşünürsek Ay’ın bu hızı jetlerden çok çok yüksektir.) Ay, bu hızlı dönme sayesinde, bir merkezkaç kuvveti elde eder. Dünya, Ay’ı çekerken, Ay bu merkezkaç kuvveti yüzünden fırlayıp uzaya kaçmak ister. Allah tarafından bu iki kuvvet arasında tam bir denge kurulmuştur.

Bu sözler aşağıdaki soruların hangisine karşılık söylenmiş olabilir?

 

A) Ay dönme sayesinde bir çekim gücü mü kazanır?

B) Ay neden bu hızla hareket ediyor?

C) Ay neden Dünya’dan daha büyük değildir?

D) Ay jet uçaklarından daha hızlı mıdır?

E) Ay niçin Dünya’ya düşmüyor?               

 

Soru 35

Bir ressam, resim yaparken veya bir yazar, roman yazarken belli bir sayıdan sonra artık yaptıklarının benzerlerini yapmaya başlar.  İnsan, her zaman farklı ürünler ortaya koymakta zorlanır. Fakat Allah’ın sanatı öyle değildir. Örneğin, katrilyonlarca kar taneciklerinin hiçbiri diğerinin tıpa tıp aynısı değildir. Dünyadaki 8 milyar insanın da parmak izlerinin hiçbiri diğerinin aynısı değildir.

Paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Canlıların tasarlama kabiliyetinin sınırlı olduğu

B) İnsanların yaptığı ürünlerin benzerlik gösterdiği

C) Farklı eserler yapmak için hepsini kaydetmek gerektiği

D) Sonsuz farklılıkların sadece Allah tarafından yapılabileceği

E) Sanatkârların her zaman orijinal ürünler ortaya koyamadığı

 

Soru 36

İlaç sanayiinde üretim yapan bir laboratuvar düşünelim. Bu laboratuvarda yüzlerce maddelerin bulunduğu tüpler vardır. Laboratuvarda üretilen ilaçlar, bu tüplerde bulunan maddelerden çok hassas ölçülerle hazırlanır. Bu ilaçları incelediğimizde 0,1 mg A maddesinden; 0,3 mg B maddesinden; 0,15 mg C maddesinden oluştuğunu görürüz.  Eğer o maddeler biraz eksik veya fazla olsa o ilaç, ilaç olma özelliğini kaybedecektir.

Bu parçaya göre ilaç ile ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?

 

A) Özel laboratuvarlarda üretilir.    

B) Kendi kendine meydana gelmiştir.

C) Maddelerin özellikleri bilinerek seçilmiştir.

D) Maddelerin miktarı hassas ölçülerle eklenir.

E) Uzmanlar tarafından üretilmiştir.

 

Soru 37

Allah’a inanmayan insanların hayatlarını incelediğimizde onların hayatlarından memnun olmadıklarını görebiliyoruz. En çarpıcı örneklerinden biri olan Tolstoy, ………. adlı küçük kitabında, inanmadığı dönemde içine düştüğü depresyonu çarpıcı bir şekilde anlatmaktadır.

Bu parçada boş bırakılan yere Tolstoy’un hangi eseri yazılmalıdır?

 

A)             Diriliş           

B)             Savaş ve Barış      

C)             İtiraflarım     

D)             Erik Çekirdeği        

E)             Öyküler

 

Soru 38

Göz Doktoru Laurence Brown hayatını değiştiren olayı şöyle anlatmıştır: Kızım doğar doğmaz yoğun bakıma alındı. Vücudu koyu mavi bir renkteydi ve oksijensizlikten kıvranıyordu. Kızımı öyle görünce ilk kez büyük bir güce yönelmem gerektiğini hissettim ve şöyle dua ettim. Ey Tanrı! Var olup olmadığını bilmiyorum, eğer varsan yardımına ihtiyacım var. Çocuğumun hayatını kurtarırsan ve razı olduğun dinin yolunu gösterirsen o yoldan gideceğime söz veriyorum. Doktorların yanına gittiğimde kızım tamamen sağlığına kavuşmuştu. Daha sonra verdiğim sözü tutarak Müslüman oldum.

Bu parçada Brown’un Müslüman olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A)             Kızının iyileşmesi

B)             Allah’ın, duasını kabul etmesi

C)             Büyük bir güce ihtiyaç duyması

D)             Kendisinin de doktor olması

E)             Kendisini çaresiz hissetmesi

 

Soru 39

(I) Bazıları, “Bu kâinatı yaratan bir Allah var.” der fakat Allah’ın isimlerini, sıfatlarını, kudretini bilemez. (II) Hâlbuki Allah’a ibadet etmek insanları Allah’a yaklaştırır. (III) Bazıları ise Allah’ı, yarattığı eserlerinden yani göklerden, yıldızlardan, atmosferden, denizlerden, karalardan, bitkilerden, hayvanlardan, insanlardan öğrenir. (IV) Bu insanların imanları âdeta Allah’ı görüyormuş gibi kuvvetlidir. (V) Allah’ın bizden istediği iman böyle bir imandır.

 

Numaralandırılmış cümlelerden hangisi paragrafın akışını bozmaktadır?

A) I.                 B) II.            C) III.               D) IV.                    E) V.                 

 

Soru 40

En büyük korku ölümdür. Gençler, her ne kadar “Benim daha ömrüm var.” dese de ölüm insanın başına her an gelebilmektedir. İhtiyarlar ise ölüme çok yakındırlar ve bu yakınlık onları daha çok korkutur. İnanmayan birinin ebediyen yok olma düşüncesi ona büyük bir endişe verir. İman edenler ise ölümün yokluk olmadığını bilir. Öldükten sonra ebedi Cennet hayatı olduğuna inanır.

Bu parçaya göre ölüm korkusunu azaltan asıl sebep aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)             Genç olmak

B)             Ahirete inanmak

C)             Henüz ölmemiş olmak

D)             Meleklere inanmak

E)             Ölümü düşünmemek

 

CEVAPLAR

1.       A

2.       D

3.       D

4.       D

5.       E

6.       E

7.       D

8.       E

9.       D

10.  C

11.  B

12.  A

13.  E

14.  B

15.  E

16.  B

17.  A

18.  E

19.  A

20.  E

21.  B

22.  C

23.  E

24.  A

25.  D

26.  C

27.  A

28.  D

29.  B

30.  C

31.  B

32.  E

33.  E

34.  E

35.  D

36.  B

37.  C

38.  D

39.  B

40.  B

 

Sayılarla Aydınlık Yarınlara 1

2022 Yılı Yarışmaya Katılım
Ülke
Ödül sayısı
Farklı Şehir
macbook